Bán dẫn thông số kỹ thuật

HN-ELECTRONIC DATASHEET

PartNoNhà sản xuấtMô tả
TDD404805SHN-Electronic40 W DC/DC TDD modul with 35-75 V input, 05 V/8000 A output
PD65P10MAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 20-60 V input, 5 V/10 A output
HIM032412SHN-Electronic3 W DC/DC HIM module with 9-36 V input, 12 V/250 mA output
TDD122412SHN-Electronic12 W DC/DC TDD modul with 18-60 V input, 12 V/1000 A output
HIM052415DHN-Electronic5 W DC/DC HIM module with 9-36 V input, /-15 V/ /-200 mA output
PD40-39MCHN-Electronic40 W DC/DC open frame/case with 20-60 V input, 5/24/-12 V/3/1/-0.8 A output
TDD054805DHN-Electronic5 W DC/DC TDD modul with 18-72 V input, /-5 V/ /-500 A output
TDD254815DHN-Electronic25 W DC/DC TDD modul with 35-75 V input, /-15 V/ /-850 A output
HIM034812DHN-Electronic3 W DC/DC HIM module with 18-72 V input, /-12 V/ /-125 mA output
TDD054803SHN-Electronic5 W DC/DC TDD modul with 18-72 V input, 3.3 V/1500 A output
TDD122415DHN-Electronic12 W DC/DC TDD modul with 18-60 V input, 15/-12 V/ /-400 A output
TDD052405SHN-Electronic5 W DC/DC TDD modul with 10-36 V input, 05 V/1000 A output
TDD254812DHN-Electronic25 W DC/DC TDD modul with 35-75 V input, /-12 V/ /-1000 A output
PD65P39MAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 20-60 V input, 5/24/-12 V/6/2/-0.5 A output
HIM032412DHN-Electronic3 W DC/DC HIM module with 9-36 V input, /-12 V/ /-125 mA output
PD110-42MBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 18-36 V input, 5/ /-12 V/10/5/ /-1 A output
PD65P12LAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 10-30 V input, 12 V/5.5 A output
PD110-13HBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 36-72 V input, 15 V/7.5 A output
TDD404815DHN-Electronic40 W DC/DC TDD modul with 35-75 V input, 15/-12 V/ /-1400 A output
HIM054803SHN-Electronic5 W DC/DC HIM module with 36-72 V input, 3.3 V/1200 mA output
TDD254805SHN-Electronic25 W DC/DC TDD modul with 35-75 V input, 05 V/5000 A output
PD110-45-1HBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 36-72 V input, 5/ /-12/24 V/10/5/-1/ 1.5 A output
TDD252412DHN-Electronic25 W DC/DC TDD modul with 18-60 V input, /-12 V/ /-1000 A output
TDD052405DHN-Electronic5 W DC/DC TDD modul with 10-36 V input, /-5 V/ /-500 A output
PD110-40MBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 9-36 V input, /-5/12 V/10/5/-1 A output
TDD052415DHN-Electronic5 W DC/DC TDD modul with 10-36 V input, /-15 V/ /-200 A output
HIM034805SHN-Electronic3 W DC/DC HIM module with 18-72 V input, 05 V/500 mA output
PD110-23HBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 36-72 V input, 5/12 V/10/5 A output
TDD124803SHN-Electronic12 W DC/DC TDD modul with 35-75 V input, 3.3 V/3000 A output
PD110-14HBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 36-72 V input, 24 V/4.5 A output
PD110-45-2HBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 36-72 V input, 5/24/ /-12 V/10/3/-/ 1 A output
PD110-45-2MBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 18-36 V input, 5/24/ /-12 V/10/3/-/ 1 A output
PD110-40LBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 10-20 V input, /-5/12 V/10/5/-1 A output
PD65P23LAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 10-30 V input, 5/12 V/6/3 A output
PD40-24LCHN-Electronic40 W DC/DC open frame/case with 10-30 V input, 5/15 V/3/2 A output
TDD252415SHN-Electronic25 W DC/DC TDD modul with 18-60 V input, 15 V/1700 A output
PD65P32MAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 20-60 V input, 5/ /-15V/6/3/-0.5 A output
PD65P31MAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 20-60 V input, 5/ /-12 V/6/3/-0.5 A output
PD65P14HAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 30-90 V input, 24 V/3 A output
PD110-31LBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 10-20 V input, 5/ /-12 V/10/5/-1 A output
PD65P32LAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 10-30 V input, 5/ /-15 V/6/3/-0.5 A output
PD65P40LAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 10-30 V input, /-5/12 V/6/3/-0.5 A output
PD110-12HBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 36-72 V input, 12 V/9 A output
HIM034815SHN-Electronic3 W DC/DC HIM module with 18-72 V input, 15 V/200 mA output
TDD054812DHN-Electronic5 W DC/DC TDD modul with 18-72 V input, /-12 V/ /-250 A output
PD110-13MBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 18-36 V input, 15 V/7.5 A output
TDD122403SHN-Electronic12 W DC/DC TDD modul with 18-60 V input, 3.3 V/3000 A output
PD65P12MAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 20-60 V input, 12 V/5.5 A output
PD110-45-2LBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 10-20 V input, 5/24/ /-12 V/10/3/-/ 1 A output
HIM052405SHN-Electronic5 W DC/DC HIM module with 9-36 V input, 5 V/1000 mA output
TDD254815SHN-Electronic25 W DC/DC TDD modul with 35-75 V input, 15 V/1700 A output
PD65P10LAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 10-30 V input, 5 V/10 A output
PD40-23HCHN-Electronic40 W DC/DC open frame/case with 30-90 V input, 5/12 V/3/2 A output
PD65P31HAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 30-90 V input, 5/ /-12 V/6/3/-0.5 A output
PD110-40HBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 36-72 V input, /-5/12 V/10/5/-1 A output
TDD404803SHN-Electronic40 W DC/DC TDD modul with 35-75 V input, 3.3 V/10000 A output
PD110-45-1LBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 10-20 V input, 5/ /-12/24 V/10/5/-1/ 1.5 A output
HIM032405SHN-Electronic3 W DC/DC HIM module with 9-36 V input, 05 V/500 mA output
PD110-16LBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 10-20 V input, 30 V/3.6 A output
TDD402412DHN-Electronic40 W DC/DC TDD modul with 18-60 V input, /-12 V/ /-1700 A output
TDD402405SHN-Electronic40 W DC/DC TDD modul with 18-60 V input, 05 V/8000 A output
PD65P23HAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 30-90 V input, 5/12 V/6/3 A output
TDD054805SHN-Electronic5 W DC/DC TDD modul with 18-72 V input, 05 V/1000 A output
PD110-10LBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 10-20 V input, 5 V/22 A output
PD110-32HBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 36-72 V input, 5/ /-15 V/10/4/-1 A output
TDD052415SHN-Electronic5 W DC/DC TDD modul with 10-36 V input, 15 V/400 A output
PD65P13LAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 10-30 V input, 15 V/4.5 A output
PD110-31MBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 18-36 V input, 5/ /-12 V/10/5/-1 A output
PD40-33LCHN-Electronic40 W DC/DC open frame/case with 10-30 V input, 5/15/-12 V/3/2/-0.8 A output
PD65P30HAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 30-90 V input, /-5/ 12 V/6/3/-0.5 A output
TDD402403SHN-Electronic40 W DC/DC TDD modul with 18-60 V input, 3.3 V/10000 A output
PD110-32LBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 10-20 V input, 5/ /-15 V/10/4/-1 A output
PD65P24HAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 30-90 V input, 5/15 V/6/3 A output
PD65P33LAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 10-30 V input, 5/15/-12 V/6/3/-0.5 A output
HIM052403SHN-Electronic5 W DC/DC HIM module with 9-36 V input, 3.3 V/1200 mA output
PD65P32HAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 30-90 V input, 5/ /-15 V/6/3/-0.5 A output
PD110-46HBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 36-72 V input, /-5/ /-15 V/10/4/-1 A output
TDD252415DHN-Electronic25 W DC/DC TDD modul with 18-60 V input, /-15 V/ /-850 A output
PD110-23MBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 18-36 V input, 5/12 V/10/5 A output
PD65P13MAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 20-60 V input, 15 V/4.5 A output
PD110-13LBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 10-20 V input, 15 V/7.5 A output
TDD054815SHN-Electronic5 W DC/DC TDD modul with 18-72 V input, 15 V/400 A output
TDD124812SHN-Electronic12 W DC/DC TDD modul with 35-75 V input, 12 V/1000 A output
PD65P30MAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 20-60 V input, /-5/ 12 V/6/3/-0.5 A output
TDD252405SHN-Electronic25 W DC/DC TDD modul with 18-60 V input, 05 V/5000 A output
TDD124805SHN-Electronic12 W DC/DC TDD modul with 35-75 V input, 5 V/2400 A output
PD65P25HAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 30-90 V input, 5/24 V/6/2 A output
PD40-33MCHN-Electronic40 W DC/DC open frame/case with 20-60 V input, 5/15/-12 V/3/2/-0.8 A output
PD65P24MAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 20-60 V input, 5/15 V/6/3 A output
PD65P12HAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 30-90 V input, 12 V/5.5 A output
PD110-41HBHN-Electronic110 W DC/DC open frame/case with 36-72 V input, 5/ /-15/ 24 V/10/4/ /-1 A output
TDD254812SHN-Electronic25 W DC/DC TDD modul with 35-75 V input, 12 V/2000 A output
HIM054805SHN-Electronic5 W DC/DC HIM module with 36-72 V input, 5 V/1000 mA output
PD65P24LAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 10-30 V input, 5/15 V/6/3 A output
PD65P33MAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 20-60 V input, 5/15/-12 V/6/3/-0.5 A output
PD65P13HAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 30-90 V input, 15 V/4.5 A output
PD65P39HAHN-Electronic65 W DC/DC open frame/case with 30-90 V input, 5/24/-12 V/6/2/-0.5 A output
HIM032415DHN-Electronic3 W DC/DC HIM module with 9-36 V input, /-15 V/ /-100 mA output
TDD404815SHN-Electronic40 W DC/DC TDD modul with 35-75 V input, 15 V/2800 A output

1 2